Všeobecné obchodné podmienky pre komisionárov predávajúcich produkty značky CBD EXPERT

1. PREAMBULA

Tieto všeobecné obchodné podmienky pre predajcov sú prílohou Komisionárskej zmluvy medzi spoločnosťou MOEJ s. r. o., so sídlom Panónska cesta 9, 851 04 Bratislava – mestská časť Petržalka, Slovenská republika, IČO: 53 547 225, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 152719/B, a jej zmluvnými stranami – komisionármi vykonávajúcimi predaj produktov značky CBD Expert.

2. VYMEDZENIE POJMOV

Pre účely zmluvy a všeobecných obchodných podmienok platí nasledovné vymedzenie pojmov:

 • „Zmluva“ znamená Komisionársku zmluvu uzatvorenú medzi predajcom a spoločnosťou MOEJ s.r.o. vrátane akýchkoľvek príloh a dodatkov k Zmluve;
 • „Tovar“ znamená produkty značky CBD Expert, ktoré sú predmetom Zmluvy;
 • „Kúpna cena“ znamená cenu, za ktorú spoločnosť MOEJ predáva Tovar a ktorá je uvedená v zmluve alebo jej prílohe;
 • „Predajná cena“ znamená cenu, za ktorú Komisionár predal Tovar Tretej osobe;
 • „Sklad“ znamenajú/znamená nebytové priestory/nehnuteľnosť, ktoré/ý Komisionár užíva za účelom uskladnenia akéhokoľvek tovaru, produktov a/alebo výrobkov, ktoré Komisionár v rámci výkonu svojej podnikateľskej činnosti ponúka na predaj akýmkoľvek tretím osobám, ktoré sa nachádzajú na adrese: [BUDE DOPLNENÉ];
 • „Tretia osoba“ alebo aj „Kupujúci“ znamená akákoľvek tretia osoba, ktorá má záujem uzatvoriť kúpnu zmluvu, môže mať záujem uzatvoriť kúpnu zmluvu na Tovar alebo uzatvorila kúpnu zmluvu na Tovar;
 • „EUR“ znamená mena Euro, ktorá je oficiálnou menou väčšiny členských štátov Európskej únie;
 • „Územie“ znamená územie Slovenskej republiky, kde je Komisionár oprávnený a povinný plniť podľa tejto Zmluvy;
 • „Obchodný zákonník” znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov;
 • Významy ďalších pojmov ako tých, ktoré sú uvedené vyššie, môžu byť definované aj v iných častiach textu Zmluvy. Pokiaľ nie je uvedené v Zmluve inak, budú mať také pojmy takto definovaný význam v celej Zmluve.

 Pri výklade Zmluvy sa použijú nasledovné výkladové pravidlá:

 • pokiaľ z kontextu nevyplýva niečo iné, akýkoľvek odkaz v Zmluve na právne predpisy sa vykladá ako odkaz na tento predpis v znení neskorších dodatkov;
 • členenie Zmluvy do článkov a odsekov a vloženie nadpisov slúži iba na účely uľahčenia orientácie a nemá vplyv na konštrukciu alebo výklad tejto Zmluvy;
 • výrazy „táto Zmluva“, „tejto Zmluvy“, „podľa tejto Zmluvy“ a podobné výrazy sa týkajú Zmluvy a nie akéhokoľvek konkrétneho článku či odseku či inej časti Zmluvy, a zahŕňajú akúkoľvek zmluvu alebo dokument doplňujúci či rozširujúci Zmluvu;
 • pokiaľ to nie je v rozpore s predmetom či kontextom Zmluvy, odkazy v Zmluve na články a odseky predstavujú odkazy na články a odseky Zmluvy;
 • slová vyjadrujúce len jednotné číslo zahŕňajú aj množné číslo a naopak, slová vyjadrujúce mužský rod zahŕňajú aj ženský a stredný rod a naopak, a slová vyjadrujúce osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak.

 3. PRÁVA A POVINNOSTI KOMISIONÁRA

 1. Komisionár je povinný vykonávať Obchody s odbornou starostlivosťou za podmienok a za ceny vo výške minimálne stanovenej Kúpnej ceny Tovaru podľa Zmluvy a podľa pokynov Komitenta. Od pokynov Komitenta sa môže Komisionár odchýliť len v tom prípade, ak je to v záujme Komitenta a keď si nemôže vyžiadať jeho včasný súhlas. Pri porušení tejto povinnosti nemusí Komitent uznať konanie za uskutočnené na svoj účet, ak účinnosť konania pre seba odmietol v lehote do desať (10) pracovných dní po tom, čo sa o obsahu takéhoto konania Komisionára dozvedel
 2. Kúpne ceny Tovarov ako aj rozsah poskytnutých Tovarov je stanovený podľa znenie Zmluvy a jej príloh s tým, že údaje Zmluvy je možné zmeniť len po predchádzajúcom výslovnom a písomnom súhlase Komitenta.
 3. Komisionár sa zaväzuje vykonať všetky úkony a prijať opatrenia tak, aby bol vždy chránený oprávnený záujem Komitenta a bez zbytočného odkladu oznámiť Komitentovi všetky okolnosti, ktoré môžu, alebo by mohli mať vplyv na zmenu pokynov Komitenta. Komisionár je zároveň povinný upozorniť Komitenta na nevhodnosť pokynov, ako aj na možnosť vzniku škody splnením pokynov Komitenta. V prípade, ak Komitent napriek upozorneniam Komisionára podľa tohto bodu Zmluvy bude trvať na splnení pokynov daných Komisionárovi, Komisionár nezodpovedá za škodu, ktorá splnením pokynov Komitentovi vznikne.
 4. Komisionár je povinný na žiadosť Komitenta prevziať Tovar určený na predaj a poskytnutý reklamný materiál a doplňujúcu dokumentáciu Komitenta k Obchodu (ďalej len „Reklamný materiál“), umiestniť Reklamný materiál primeraným spôsobom a v primeranom rozsahu do priestorov prístupných a dobre viditeľných Tretími osobami, poskytovať podľa pokynov Komitenta Reklamný materiál Tretím osobám a v súlade s podmienkami Zmluvy žiadať Komitenta o doplnenie stavu Reklamných materiálov a Tovaru v prípade ich nedostatku. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Komitenta nesmie Komisionár použiť iné reklamné predmety týkajúce sa Komitenta, ako Reklamný materiál odovzdaný Komitentom. Komisionár sa zaväzuje využívať Reklamný materiál a iné predmety poskytnuté Komitentom len na propagáciu Komitenta a poskytnutého Tovaru v súlade so Zmluvou.
 5. Komisionár je oprávnený vykonávať Obchody prostredníctvom iných fyzických osôb – podnikateľov alebo právnických osôb (ďalej len „Dodávateľ“) len s písomným súhlasom Komitenta. Komitent je oprávnený svoj súhlas vziať späť, ak Dodávateľ porušuje všeobecne záväzné právne predpisy alebo povinnosti podľa Zmluvy. Komitent zodpovedá za činnosť Dodávateľa, akoby záväzok plnil sám.
 6. Komisionár sa zároveň zaväzuje potenciálnych Kupujúcich presne a úplne informovať o Tovare podľa podkladov a informácií poskytnutých mu zo strany Komitenta.
 7. V prípade otázok vo veci Tovarov a/alebo Obchodov je Komisionár oprávnený kedykoľvek požadovať informácie od Komitenta.
 8. Komisionár je oprávnený uvádzať alebo používať logo a vyobrazenie ochrannej známky Komitenta v externej komunikácii alebo ich používať na reklamu alebo inzerciu len v súvislosti s vykonávaním Obchodu a v iných prípadoch len s predchádzajúcim písomným súhlasom Komitenta.
 9. Komisionár sa zaväzuje za účelom zvýšenia počtu uzavretých Obchodov a/alebo počtu predaných Tovarov najmä, avšak nie výlučne:
  1. označiť svoje predajné miesta Komisionára oznamom o predaji Tovaru na viditeľnom mieste pri vstupe do predajného miesta Komisionára,
  2. sprístupniť Tretím osobám všetky informácie týkajúce sa predávaných Tovarov,
  3. sprístupniť na viditeľnom mieste na predajnom mieste Komisionára pre Tretie osoby Reklamný materiál.
 10. Komisionár vyhlasuje, že disponuje všetkými potrebnými oprávneniami a povoleniami, ktoré sú pre činnosť Komisionára na základe Zmluvy potrebné na Území a v prípade, že v dôsledku zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov mu vznikne ďalšia povinnosť majúca vplyv na Zmluvu, zaväzuje sa ju bezodkladne splniť. V prípade, že jedno z týchto povolení alebo oprávnení stratí platnosť, Komisionár je o tomto povinný Komitenta bezodkladne informovať. Ak sa zmenia právne alebo ekonomické podmienky Komisionára, ktoré by mohli mať vplyv na jeho ďalšie plnenie podľa Zmluvy, je povinný každú takúto zmenu bezodkladne písomne ohlásiť Komitentovi.
 11. Komisionár sa zaväzuje, že po dobu trvania tohto zmluvného vzťahu nebude vykonávať Obchody v oblasti predaja podobných Tovarov podľa Zmluvy na vlastný účet alebo účet tretích osôb na Území.
 12. Komisionár nie je oprávnený konať v mene Komitenta, ani sa predstavovať ako zamestnanec Komitenta, pokiaľ sa Strany výslovne písomne nedohodnú inak. Pre vylúčenie pochybností Strany uvádzajú, že z konania Komisionára nevznikajú Komitentovi žiadne práva ani povinnosti vo vzťahu k tretím osobám.
 13. Komisionár je povinný na základe výzvy Komitenta na vrátenie Tovarov daných na komisionársky predaj odovzdať Komitentom stanovené nepredané Tovary v ním určenej lehote. V prípade ak Komisionár určené Tovary v stanovenej lehote Komitentovi neodovzdá, Strany sa dohodli, že uzatvárajú kúpnu zmluvu medzi Komitentom ako predávajúcim a Komisionárom ako kupujúcim na neodovzdané Tovary za kúpnu cenu vo výške Komitentom určenej Kúpnej ceny Tovarov pri ich odovzdaní Komisionárovi. Predmetnú kúpnu cenu za Tovar je povinný Komisionár uhradiť na stanovený účet Komitenta v lehote sedem (7) kalendárnych dní od uplynutia lehoty na vrátenie Tovaru.
 14. Komisionár je povinný plniť všetky záväzky voči Komitentovi, ktoré mu vyplývajú zo Zmluvy, a to najmä, nie však výlučne je povinný riadne a včas uhrádzať Komisionárovi všetky peňažné záväzky, ktoré Komitentovi v zmysle tejto Zmluvy voči Komisionárovi vzniknú.
 15. Komisionár je povinný mať najneskôr do tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa podpisu Zmluvy uzavretú poistnú zmluvu na všetok Tovar, ktorý prevezme od Komitenta s tým, že je povinný zabezpečiť, aby v prípade vzniku nároku na vyplatenie poistného plnenia bolo toto poukázané v prospech účtu Komitenta a zaväzuje sa poistnú zmluvu udržiavať počas celej platnosti Zmluvy. Za účelom preukázania splnenia podmienok podľa tohto bodu Zmluvy je Komitent kedykoľvek oprávnený požadovať od Komisionára predložiť potvrdenie o uzavretí, trvaní poistnej zmluvy vrátane výšky poistného krytia.
 16. Komisionár sa zaväzuje poskytnúť Komitentovi všetku súčinnosť, potrebnú pre naplnenie účelu Zmluvy.

 4.PRÁVA A POVINNOSTI KOMITENTA

 1. Z konania Komisionára nevznikajú Komitentovi vo vzťahu k Tretím osobám žiadne práva ani povinnosti.
 2. Komitent je povinný Komisionárovi včas a úplne odovzdať všetky podklady potrebné na plnenie záväzkov Komisionára podľa Zmluvy, najmä Tovar a Reklamný materiál.
 3. Komitent je povinný poskytovať Komisionárovi riadnu súčinnosť podľa Zmluvy, najmä:
  1. včasným oznamovaním aktualizovaných informácií, podľa ktorých je Komitent povinný postupovať pri dojednávaní a uzatváraní Obchodov podľa Zmluvy,
  2. priebežným oznamovaním informácií o plánovaných predajných aktivitách a zmenách,
  3. zabezpečovaním odborného poradenstva Komisionárovi, ak to bude nevyhnutné.
 4. Komitent je oprávnený kedykoľvek vykonať za účasti Komisionára, resp. ním poverenej osoby kontrolu Tovaru uloženého na Sklade a/alebo predajných miestach Komisionára, a to najmä, nie však výlučne za účelom výkonu inventúry skladovaného Tovaru, kontrolu dodržiavania podmienok skladovania Tovaru, kontrolu dodržiavania povinnosti propagácie (zabezpečenia marketingovej činnosti) Tovaru podľa Zmluvy a pod., a to aj bez predchádzajúceho upozornenia Komisionára s tým, že Komisionár je povinný poskytnúť Komitentovi všetku súčinnosť potrebnú pre výkon práva Komitenta podľa tohto bodu Zmluvy.

5. EXKLUZIVITA

 1. Strany sa dohodli, že Komisionár bude uskutočňovať Obchody len v rámci Územia.
 2. Strany sa dohodli, že Komisionár nie je oprávnený počas účinnosti tejto Zmluvy vykonávať predaj, komisionársky predaj a sprostredkovanie predaja Tovarov a obdobných tovarov ako sú tie, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy, ako ani vykonávať akúkoľvek konkurenčnú činnosť podľa tejto Zmluvy pre tretie osoby alebo na svoj účet. Obmedzenie Komisionára podľa predchádzajúcej vety tohto článku Zmluvy je Komisionár povinný zabezpečiť aj vo vzťahu k spriazneným osobám Komisionára. Pre účely tejto Zmluvy sa spriaznenou osobou a/alebo spriaznenými osobami Komisionára rozumie:
  1. štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, vedúci zamestnanec, prokurista alebo člen dozornej rady spoločnosti Komisionára,
  2. fyzická osoba alebo iná právnická osoba, ktorá má v spoločnosti Komisionára akúkoľvek priamu alebo nepriamu majetkovú účasť
  3. štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, vedúci zamestnanec, prokurista alebo člen dozornej rady právnickej osoby uvedenej v písmene b) tohto bodu Zmluvy
  4. blízka osoba fyzickej osoby uvedenej v písmenách a) až c) tohto bodu Zmluvy
  5. iná právnická osoba, v ktorej má Komisionár alebo niektorá z osôb uvedených v písmenách a) až d) akúkoľvek majetkovú účasť.
 3. Obmedzenie Komisionára podľa predchádzajúceho bodu tohto článku Zmluvy sa uplatňujú vo vzťahu k Územiu a trvajú počas celej doby trvania Zmluvy
 4. Strany sa dohodli, že Komitent je oprávnený vykonávať Obchody aj s akýmikoľvek inými subjektmi ako len prostredníctvom Komisionára, resp. aj sám na základe vlastnej činnosti Komitenta.

6. DODANIE TOVARU, PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA TOVARE A VLASTNÍCKEHO PRÁVA K TOVARU, ZODPOVEDNOSŤ ŠKODY NA DODANOM TOVARE

 1. Strany sa dohodli, že Komitent dodá Komisionárovi na Sklad prvú dodávku Tovaru v rozsahu a v za podmienok určených v Zmluve. Následne sa strany dohodli, že Komitent bude dopĺňať Tovar Komisionárovi na Sklad priebežne v pravidelných intervaloch najmenej raz mesačne, a to v rozsahu podľa objednávky Komisionára doručenej Komitentovi na email: [email protected]
 2. Strany sa dohodli, že Komisionár prevezme od Komitenta Tovar, o čom Strany spíšu preberací protokol. V prípade, ak Komisionár odmietne podpísať preberací protokol v čase dodania Tovaru, má sa za to, že Tovar neobsahuje žiadne vady s tým, že na neskôr podanú Reklamáciu sa neprihliada.
 3. Komisionár je povinný preskúmať a skontrolovať kvalitu a množstvo dodávaného Tovaru v čase dodania na Sklad. V prípade zistenia zjavných vád Tovaru počas kontroly kvality a množstva dodaného Tovaru je Komisionár povinný bez zbytočného odkladu (ale nie neskôr ako 24 hodín) informovať Komitenta o týchto zisteniach písomnou správou, v ktorej je Komisionár povinný špecifikovať rozsah zjavných vád a vadný Tovar (ďalej len „Reklamácia“).
 4. V prípade zistenia zjavných vád Tovaru pri dodávke, Komisionár je povinný bez zbytočného odkladu povoliť Komitentovi, aby vykonal kontrolu kvality dodávky Tovaru, vrátane obrazovej dokumentácie.
 5. V prípade, že Komisionár prevezme dodaný Tovar bez podania písomnej Reklamácie adresovanej Komitentovi alebo spísaním zjavných vád Tovaru v preberacom protokole, má sa za to, že Tovar v čase dodania spĺňal všetky požiadavky kvality, a Komitent nenesie zodpovednosť za akékoľvek ďalšie zjavné vady Tovaru, ktoré Komisionár uplatní po dátume dodania podľa tejto Zmluvy.
 6. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že poskytnutý Tovar je Komisionárovi len zverený, Komisionár od Komitenta vlastnícke právo k Tovaru nenadobúda (okrem aplikácie bodu 4.13 tejto Zmluvy) a ani mu nevzniká povinnosť zaplatiť za Tovar akúkoľvek platbu až do jeho skutočného predaja Tretej osobe a za podmienok uvedených v tejto Zmluve, t.j. k Tovaru zverenému Komisionárovi na predaj má Komitent vlastnícke právo, dokiaľ ho nenadobudne Tretia osoba.
 7. Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Komisionára dňom dodania Tovaru na Sklad. Komisionár zároveň zodpovedá za všetku škodu na prevzatom Tovare spôsobenú najmä stratou, poškodením alebo zničením. Komisionár rovnako zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Komitentovi neprevzatím Tovaru včas, a to v celom rozsahu. Komitent zodpovedá v celom rozsahu za škodu na Tovare, ktorá vznikla po prevzatí Tovaru, a to až do jej vydania Tretej osobe, ibaže túto škodu nemohol odvrátiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Komisionár nezodpovedá za škodu na Tovare, len keď bola preukázateľne spôsobená
  1. Komitentom
  2. vadou na Tovare, pokiaľ nejde o vadu Tovaru podľa bodu 7.5 tejto Zmluvy alebo
  3. vadným obalom, na ktorý Komisionár pri prevzatí Tovaru upozornil a toto upozornenie zahrnul preberacieho protokolu spísaného pri prevzatí Tovaru v zmysle bodu 7.2 tejto Zmluvy
 8. Ak škoda vznikla spôsobom uvedeným podľa predchádzajúcej vety tohto bodu Zmluvy, je Komisionár povinný vynaložiť odbornú starostlivosť, aby škoda, ktorá môže vzniknúť na Tovare bola čo najmenšia.
 9. Strany sa dohodli, že Komisionár bude vo vlastnom mene a na účet Komitenta vybavovať všetky reklamácie Kupujúcich, pričom zároveň Komitent zodpovedá aj za správnosť ich vybavenia. V prípade porušenia povinnosti podľa tohto bodu Zmluvy Komisionár zodpovedá Komitentovi za škodu, a to v celom rozsahu.

7. INVENTÚRA A ODMENA

 1. Strany sa dohodli, že pre potreby zúčtovania odplaty za vykonané Obchody je zúčtovacím obdobím jeden kalendárny mesiac (ďalej len „Zúčtovacie obdobie“), v ktorých boli odplaty za Obchody vykonané.
 2. Komisionár je povinný vykonať inventúru vykonaných Obchodov a podať Komitentovi správu o množstve vykonaných Obchodov do troch (3) kalendárnych dní po skončení Zúčtovacieho obdobia alebo bez zbytočného odkladu na základe výzvy Komitenta (ďalej len „Zúčtovacia správa“). Porušenie povinnosti Komisionára podľa tohto bodu sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
 3. Po potvrdení množstva vykonaných Obchodov podľa bodu 8.2 tejto Zmluvy je Komitent oprávnený vystaviť faktúru za príslušný mesiac, ktorú doručí Komisionárovi.
 4. Faktúra vystavená Komitentom bude predstavovať sumu súčtu Kúpnej ceny za každý predaný Tovar v Zúčtovacom období vyčíslenej na základe Zúčtovacej správy, a to bez ohľadu na skutočnosť, či Tretie strany uhradili Komisionárovi Predajnú cenu za nadobudnutý Tovar (ďalej len „Zúčtovacia faktúra“).
 5. Zúčtovacia faktúra je splatná do siedmych (7) kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia na bankový účet Komitenta uvedený vo faktúre. Za deň uhradenia Zúčtovacej faktúry sa považuje deň, v ktorom bude fakturovaná suma pripísaná na účet Komitenta. V prípade, že splatnosť Zúčtovacej faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, za deň splatnosti sa považuje najbližší nasledujúci pracovný deň. Porušenie povinnosti Komisionára podľa tohto bodu sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
 6. Strany sa dohodli, že odplata Komisionára predstavuje súčet rozdielu Predajnej ceny a Kúpnej ceny za každý jednotlivo predaný Tovar v zmysle uzavretého Obchodu. Pre vylúčenie pochybností Strany uvádzajú, že Komitent nezodpovedá za splnenie záväzku Tretích strán a Komisionár je povinný ich na účet Komitenta vymáhať. Odplata Komisionára podľa tohto bodu Zmluvy bude započítaná voči nároku Komitenta na finančné prostriedky získané Komisionárom za vykonané Obchody za Zúčtovacie obdobie. Pre vylúčenie pochybností započítanie Odplaty voči záväzku Komisionára voči Komitentovi vyplatiť Komitentovi peňažné prostriedky z uzavretých Obchodov sa považuje za dohodu Strán o započítaní vzájomných pohľadávok v zmysle ust. § 364 Obchodného zákonníka.
 7. V odplate sú zahrnuté aj všetky náklady Komisionára, ktoré mu vzniknú z plnenia Zmluvy, pokiaľ sa Strany výslovne nedohodnú inak.
 8. Strany sa dohodli, že náklady spojené s bankovým prevodom uhrádza každá Strana samostatne.

 8. DÔVERNOSŤ ÚDAJOV

 1. Strany sa dohodli, že akékoľvek a všetky informácie, ktoré si poskytli v rámci uzatvárania a plnenia tejto Zmluvy, a ďalej informácie, ktoré tvoria jej obsah a informácie, ktoré si poskytnú alebo inak vyplynú z ich plnenia, zostanú podľa ich vôle dôverné.
 2. Strany sa zaväzujú, že nebudú v súvislosti s ochranou údajov podľa tejto Zmluvy konať tak, aby svojím konaním spôsobili druhej Strane škodu, pokiaľ mohli dôvodne predpokladať, že takáto škoda mohla druhej Strane vzniknúť.
 3. Strany sa dohodli, že takéto informácie nikomu neprezradia a prijmú také opatrenia, ktoré zabránia ich prístupnosti tretím osobám. Ustanovenia predchádzajúcej vety sa nevzťahujú na situácie, keď:
 4. Strany Zmluvy majú opačnú povinnosť ustanovenú zákonom; a / alebo takéto informácie poskytnú fyzickým/právnickým osobám, ktoré majú zákonom ustanovenú povinnosť mlčanlivosti; a/ alebo sa takéto informácie sa stanú verejne známymi alebo dostupnými inak ako porušením povinností vyplývajúcich z tohto článku.

 9. ZMLUVNÉ POKUTY

 1. Strany sa dohodli, že v prípade porušenia ktorejkoľvek povinnosti Zmluvy má dotknutá strana nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % denne zo sumy nesplneného záväzku, a to za každé jedno porušenie Zmluvy jednotlivo, najviac však vo výške sumy rovnej nesplnenému záväzku. Uplatneniu zmluvnej pokuty musí predchádzať upozornenie dotknutej strany, po ktorom nedošlo stranou porušujúcou Zmluvu do 3 pracovných dní k náprave.
 2. Uplatnením zmluvnej pokuty podľa tohto článku Zmluvy nie je dotknuté právo na odstúpenie od Zmluvy a aj právo na náhradu škody, ktorá vznikne Komitentovi porušením povinnosti Komisionára, a to v celej výške, teda aj popri nároku na zmluvnú pokutu a aj vo výške, ktorá presahuje dohodnutú zmluvnú pokutu. Strany sa výslovne dohodli, že ustanovenia tohto článku Zmluvy zostávajú v platnosti bez časového obmedzenia aj po zániku Zmluvy.

 10. OZNÁMENIA

 1. Akékoľvek oznámenia (alebo iné dokumenty) medzi Stranami týkajúce sa tejto Zmluvy, alebo ktoré sa majú poskytnúť podľa tejto Zmluvy, musia mať písomnú formu a považujú sa za riadne doručené, pokiaľ ich príslušná Strana doručí druhej Strane, ktorá je adresátom, akýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov :
  1. osobne s podpísanou doručenkou;
  2. doporučene poštovou zásielkou;
  3. kuriérskou službou; alebo
  4. e-mailom uvedeným v Zmluve.
 2. Bežná komunikácia medzi Stranami môže prebiehať telefonicky alebo prostredníctvom e-mailových správ.
 3. Všetky oznámenia podľa tejto Zmluvy sa uskutočnia v slovenskom jazyku, ak sa Strany nedohodli inak.

 11. RÔZNE

 1. Zmluva obsahuje úplnú dohodu Strán vo veci predmetu tejto Zmluvy, a nahradzuje akékoľvek a všetky ostatné písomné či ústne dohody uskutočnené vo veci predmetu tejto Zmluvy.
 2. Pokiaľ sa ktorékoľvek ustanovenie Zmluvy stane neplatným či nevymožiteľným, nebude to mať vplyv na platnosť a vymožiteľnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy. Strany sa zaväzujú nahradiť neplatné alebo nevymožiteľné ustanovenie novým ustanovením, ktorého znenie bude zodpovedať úmyslu vyjadrenému pôvodným ustanovením a touto Zmluvou ako celkom.
 3. Pokiaľ sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy dostane do rozporu s týmito Všeobecnými podmienkami, uplatnia sa ustanovenia Zmluvy.
 4. Strany sa dohodli, že akýkoľvek spor zo Zmluvy alebo v súvislosti so Zmluvou, v prípade, že nebude možné ho riešiť priateľskou cestou, bude riešený v jurisdikcií všeobecných súdov v Slovenskej republike a bude sa riadiť právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 5. Strany prehlasujú, že ich zmluvná voľnosť nebola pri podpise Zmluvy žiadnym spôsobom obmedzená, že Zmluva nebola uzatvorená v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a ani v omyle. Strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že text Zmluvy, ako aj text týchto Všeobecných obchodných podmienok je určitým a zrozumiteľným vyjadrením ich vážnej a slobodnej vôle, a že si Zmluvu aj tieto Všeobecné obchodné podmienky pred jej podpísaním prečítali, tejto v celom rozsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom k Zmluve pripojili svoje vlastnoručné podpisy.
top